ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/03/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η  Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ. μ. ,με τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ»

ΘΕΜΑ 2Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017»

ΘΕΜΑ 3ο :  Λήψη απόφασης περί έγκρισης των αριθμ. 6/2021 και 7/2021 Αποφάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης για μεταφορά χρεών.

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2021   για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΘΕΜΑ 6ο :Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  έτους 2021 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών , με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

ΘΕΜΑ 7ο  : Λήψη απόφασης  σχετικά με παράταση  μίσθωσης διαμερίσματος 2ου ορόφου εμβαδού 75 τ.μ. επί του ακινήτου της Ζωοδόχου Πηγής 114.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ