ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2021

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
10/03/2021 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους  Κοινοτήτων και  προέδρους  συμβουλίων  Κοινοτήτων

 

Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  10-03-2021  ημέρα Τετάρτη   και  ώρα  έναρξης  11:00 και  λήξη 14:00.

Η κατεπείγουσα  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (14:00 μμ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

      ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της κατηγορίας κατάταξης της αθλητικής εγκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Σκάλας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων άρδευσης, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, για την αρδευτική περίοδο 2021.

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος  –Αντιδήμαρχος

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν  καταληκτικές  ημερομηνίες.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ