ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
22/03/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22η  Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο:  «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου».

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για παραλαβή μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Αγίου Δημητρίου».

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» και τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», της Πράξης με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια σύνταξης μελέτης, για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» - Πρόσκληση ΑΤ12.

 ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Δαφνίου».

 ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις και τοιχία αντιστήριξης δημοτικής οδοποιίας Δήμου Ευρώτα».

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ