ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/04/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00 μ. μ. έως και 15:00 μ.μ. αποστέλλοντας την ψήφο σας από το e-mail σας στο e-mail της Οικονομικής Επιτροπής (oik.evr@gmail.com) για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. 299750/6017/29-12-2020  (αριθμ. πρωτ. 381/13-01-21 Δήμου Ευρώτα) απόφασης επιβολής προστίμου για αποδιδόμενη περιβαλλοντική παράβαση.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. 72069/18-03-2021  (αριθμ. πρωτ. 3584/22-03-21 Δήμου Ευρώτα) απόφασης επιβολής προστίμου για αποδιδόμενη περιβαλλοντική παράβαση.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση υπαλλήλου του Δήμου Ευρώτα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων Δήμου Ευρώτα με τη διαδικασία του επείγοντος.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

 ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων Δήμου Ευρώτα και αναμόρφωση Ο.Π.Δ. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για  απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για  έγκριση της αριθμ.9/2021 απόφασης ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος» Δήμου Ευρώτα σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ