ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
26/04/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η  Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. μ. έως 14:00 μ. μ. αποστέλλοντας την ψήφο σας είτε τηλεφωνικά, είτε από το e-mail σας, στο e-mail της Οικονομικής Επιτροπής (oik.evr@gmail.com) για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου <<Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου <<Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας ΤΚ Βασιλακίου>>.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου <<Διανοίξεις Δημοτικών δρόμων Δ. Κ. Βλαχιώτη>>.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού  Εντάλματος Προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για συμπλήρωση του μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα μέχρι  31/12/2021.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπ. & Δημ. Κοινοτήτων.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2021.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου «Tσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή σωληνωτού και σχάρες υδροσυλλογής στην ΤΚ Κρεμαστής».

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄ αριθμ. 53056/05-04-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου ΑΠΕ  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις – κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδοποιίας Δήμου 2018».

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «Aσφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ευρώτα (2019)».

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη νέας απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από θέση ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ προς νότια Τ.Δ. Γερακίου (επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης)».

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών προσωρινής ή/και οριστικής παραλαβής έργων.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ