ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/05/2021 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η  Mαϊου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π. μ. έως 12:00 π. μ. αποστέλλοντας την ψήφο σας είτε τηλεφωνικά, είτε από το e-mail σας, στο e-mail της Οικονομικής Επιτροπής (oik.evr@gmail.com) για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για απόδοσης πάγιας προκαταβολής Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων  Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 5ο :Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12/2021 Απόφασης ΝΠΙΔ Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» με θέμα: Λήψη απόφασης για  1η αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού  έτους 2020.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με υποστήριξη λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών και διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ 315/1999 της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα " Ευρώτειος Πολιτεία".

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ευρώτα και ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ»

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου για τη διενέργεια των υπηρεσιών απολύμανσης για τον ιό covid-19.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 16/2021 Απόφασης ΝΠΙΔ Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» με θέμα: «Λήψη απόφασης για αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης από το Δήμο, με σκοπό την προμήθεια μηχανήματος για το Γεωργικό Ινστιτούτο.»

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ευρώτα 2019»

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου «Επείγουσα ανακατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου στήριξης οδού εντός οικισμού Γερακίου».

ΘΕΜΑ 14ο :Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 15ο :Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για την πυρασφάλεια - πυροπροστασία έτους 2021.

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας του Ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας».

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ