ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/05/2021 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 24-05-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:00 και λήξη 14:00.

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με τις υπ ’ αριθ. 40/20930/31-3-2020 και 18318/13-3- 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν,3852/2010 όπως αντί καταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης (14:00) οι δημοτικοί σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από τον προσωπικό λογαριασμό τους προς το e-mail της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα.

Όσοι Δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e- mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με γραπτό μήνυμα, αναφέροντας και το όνομα τους.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1° : Περί αποδοχής όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του", για το έργο με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Έλους".

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2° : «Απόφαση για σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ευρώτα και Χαμόγελου του Παιδιού»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3° : «Απόφαση για παραχώρηση Σχολείου που δεν λειτουργεί»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4° : «Απόφαση για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους»

Εισηγητής: κ. Πολολός Π

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΤΑΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ