ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/06/2021 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  01-06-2021  ημέρα Τρίτη   και  ώρα  έναρξης  19:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  την  υπ΄ αριθμ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με  αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020, με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Ψήφισμα  για  διόρθωση Δασικών Χαρτών

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021>>.

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης   – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο : << Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021>> .

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης   – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Συμπληρωματική απόφαση αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για το έργο με τίτλο "Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα, προϋπολογισμού 2.157.837,60€, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" και νυν πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης   – αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ