ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
09/06/2021 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 9η  Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’αριθ. 18/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σπάρτης και ορισμό δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την ασκηθείσα  αγωγή κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία»

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών (1 και 2) του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων».

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή χρηματικού ποσού.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας»

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2021.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: «Νέο κτίριο Παιδικού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κροκεών Λακωνίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Ευρώτα», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ 11ο :Λήψη απόφασης σχετικά με την προτεραιοποίηση των έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ