ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/06/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 29η  Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομής ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος» για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από ΥΠ.ΕΣ. (Β’ Κατανομή από Κ.Α.Π. 2021) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.    

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2021 .

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλου ως υπολόγου πληρωμής δαπανών έτους 2021.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017».

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας ΤΚ Βασιλακίου. »

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης  του  Ιερού Ναού Κοινότητας Αλεποχωρίου.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων  Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’αρίθμ. 23/Πρακτικό 9β/7-6-2021 απόφασης της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006  και  ορισμό δικηγόρου.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ