ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/07/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 12η  Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις και τοιχία αντιστήριξης δημοτικής οδοποιίας Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για έγκριση της αρ.17/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» σχετικά με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για έγκριση της αρ.13/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Νικηφόρος Βρεττάκος» σχετικά με 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γερακίου».

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Κροκεών».

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη στο  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Σκάλας».

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση υπηρεσίας σε ιδιώτη για συντήρηση Πλατείας Πηγών Σκάλας.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου.

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ