ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/09/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 28 η  Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ»

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ».

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

 ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ευρώτα οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομής ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης οχήματος του Δήμου Ευρώτα με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΥ 2441.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή σωληνωτού και σχάρες υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Κρεμαστής» και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με ακύρωση της 166/2021 Α.Ο.Ε. και  ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση περί της άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών χανδάκων Δ.Ε.  Έλους»

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις δημοτικών δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη».

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017»

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ΟΥ Πρακτικού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση υπηρεσίας σε ιδιώτη για συντήρηση Πλατείας Πηγών Σκάλας.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αποτροπή της διάδοσης το κορονοϊού covid-19.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ