ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/10/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021),την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30-09-2021 62η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 63η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 18 η  Oκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου σταδίου Βλαχιώτη»

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γερακίου»

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης περί μη αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Φωτισμός πλατείας κοινότητας Γλυκόβρυσης».

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης οχημάτων Δήμου      Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου ΑΠΕ  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ»

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 10ο :Έγκριση απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών καθαρισμού χάνδακα στην Κοινότητα Έλους».

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ευρώτα οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη συμπληρωματικής απόφασης σχετικά με υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα - Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 14 ο : Απευθείας ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για σύμβαση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου με  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για το έργο με τίτλο "Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα, προϋπολογισμού 2.157.837,60€, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" (άρθρο 69 Ν.4509/2017) και νυν πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".

 

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων κίνησης και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα με τη διαδικασία του επείγοντος.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Πρόσκληση