ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/11/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ) την αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,   καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 5 η  Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ευρώτα οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ», έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ου ΑΠΕ του έργου.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Νικηφόρος Βρεττάκος» σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου

ΘΕΜΑ 5ο : Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με βοήθημα σε οικονομικά αδύναμους.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Κ. Απιδέας.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα στις με αριθμό κατάθεσης 184/2021, 159/2021 και 142/2021 και αριθμ. πρωτ  10927/12-08-2021, 9886/23-07-2021 και 9460/15-07-2021 αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου σε βάρος του Δήμου Ευρώτα ως διαδόχου του άλλοτε Δήμου Σκάλας για αναγνώριση της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των επίδικων γεωτεμαχίων και την διόρθωση των αρχικών ανακριβών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κροκεών.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης ως προς το σκέλος των καυσίμων - ανάθεση προμήθειας καυσίμων.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης ως προς το σκέλος των λιπαντικών - ανάθεση προμήθειας  λιπαντικών.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ