ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
23/11/2021 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ) την αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,   καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 23η  Noεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση της προσφοράς όσον αφορά την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (βασικού μελετητή) για το έργο «Σχέδιο δράσης βιοκλιματικής αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή Έργου.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια ελαστικού τάπητα για τη συντήρηση του στίβου του Σταδίου Βλαχιώτη».

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης Περιστερίου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Έλους,  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Κροκεών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ