ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 32Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
03/12/2021 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ) την αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,   καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 3η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου της πρότασης χρηματοδότησης των αύλειων χώρων των σχολείων.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρέους.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017»

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Ευρώτα έτους 2021.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Νικηφόρος Βρεττάκος» σχετικά με  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ