ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 23Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/12/2021 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

«Πρόσκληση στην 23η  κατεπείγουσα συνεδρίαση » (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους  Κοινοτήτων και  προέδρους  συμβουλίων  Κοινοτήτων

Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  01-12-2021  ημέρα Τετάρτη   και  ώρα  έναρξης  11:00 και  λήξη 14:00.

Η κατεπείγουσα  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και τηνΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

και σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (14:00 μμ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑ

      ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Ασφ. 9064/2021)των 1. Κομηνού Βασιλείου, 2. Κούρου Σωτηρίου, 3. Μπατσάκη Αικατερίνης, 4. Κάκκα Δημητρίου, 5. Κομηνού Αγγελικής και 5. Μουδήλου Αλεξάνδρου κατά του Δήμου Ευρώτα και ορισμός δικηγόρου και παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο.

 

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος  Δήμου Ευρώτα

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν  καταληκτικές  ημερομηνίες.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ