ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
08/12/2021 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

«Πρόσκληση στην 24η  κατεπείγουσα συνεδρίαση » (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους  Κοινοτήτων και  προέδρους  συμβουλίων  Κοινοτήτων

Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  08-12-2021  ημέρα Τετάρτη   και  ώρα  έναρξης  11:00 και  λήξη 12:00.

Η κατεπείγουσα  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και τηνΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

και σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (12:00 μμ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑ

      ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης 1) επί της από 10-09-2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 71068/7675/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Βέρδου Ηλία, Χαλούλου Κων/νου, Μιχαλάκη Νικήτα, Θαλασσινού Σταύρου, Μυλωνάκου Σταύρου, Τσολομύτη Γεωργίου, Πλατανά Αντωνίου και Συριανού Παναγιώτη (εκτός των αιτούντων Κομηνού Βασιλείου και Κούρου Σωτηρίου επειδή ελήφθη για αυτούς η υπ΄αριθμ. 261/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η υπ΄αριθμ. 86/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) κατά Δήμου Ευρώτα και 2) επί της από 20-8-2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 69289/1781/2021 (επαναφερθείσα με την με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 87258/2178/2021 Κλήση) αγωγής των ΒΕΡΔΟΥ ΗΛΙΑ κλπ (σύνολο 12) κατά Δήμου Ευρώτα και 3) παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Ευρώτα κ. Βέρδο Δήμο να δώσει γραπτή ειδική εντολή και ειδική πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο του Δήμου 

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος  Δήμου Ευρώτα

 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά 1) με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Ασφ. 62494/2021)με αριθμ. πρωτ. Δ. Ευρώτα 10278/30-07-2021 των  Γκλεζάκου Χριστίνας και Βασιλείου Ελευθερίου κατά του Δήμου Ευρώτα και 2) παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Ευρώτα κο Βέρδο Δήμο να δώσει γραπτή ειδική εντολή και ειδική πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος  Δήμου Ευρώτα

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν  καταληκτικές  ημερομηνίες.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ