ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 36Η ΚΑΙ 37Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
21/12/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ) την αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,   καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 21η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύνταξη και εισήγηση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Ευρώτα έτους 2022.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ) την αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,   καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 21η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 28/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΄΄Ευρώτειος Πολιτεία΄΄.

   ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με χορήγηση   χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους.

   ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για μεταφορά χρεών.

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ