ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 38Η ΚΑΙ 39Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/12/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,   καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 28η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1:Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών   για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και με τον αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2022.

 

ΘΕΜΑ 5: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών, δικαιωμάτων ταφής Δήμου Ευρώτα έτους 2022.

ΘΕΜΑ 6: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους τέλεσης    πολιτικού γάμου.

ΘΕΜΑ 7: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ 8: Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το Δήμο Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 9: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Υδρευσης , Άρδευσης, Αποχέτευσης για το Δήμο Ευρώτα έτους 2022.

ΘΕΜΑ 10: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης.

ΘΕΜΑ 11:  Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ή μη του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 12o :  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη (2017)».

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Τμηματική τροποποίηση δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ, εντός σχεδίου Πόλεως Σκάλας, λόγω αναγκαιότητας κατασκευής υποδομών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής έργου   «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νιάτων».

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» προϋπολογισμού 46.500,00 €.

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ OΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού για την ανάθεση, για την “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (βασικού μελετητή) για το έργο «Σχέδιο δράσης βιοκλιματικής αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή Έργου» στον βασικό μελετητή «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία –Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΘΕΜΑ 18ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, διαπλατύνσεις και τοιχία αντιστήριξης δημοτικής οδοποιΐας Δήμου Ευρώτα» προϋπολογισμού 225.799,99 €.

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ) την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,   καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 28η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού     έτους 2022 και την σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2022 Δήμου Ευρώτα.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

 

38Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

39Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ