ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
21/12/2021 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 26/2021)

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  28-12-2021  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  18:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης και η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,  , με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2022.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών   για το έτος 2022.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και με τον αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2022.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους τέλεσης    πολιτικού γάμου.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 6: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 7: Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το Δήμο Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 8: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Ύδρευσης , Άρδευσης, Αποχέτευσης για το Δήμο Ευρώτα έτους 2022.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 9: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 10: Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ή μη του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  –αντιδήμαρχος

 

 

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 20η Δεκεμβρίου 2021  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ 27η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε  σε  Ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463 / 2006  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  28-12-2021  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  19:15.

 

Η ειδική συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης και η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,  , με  το  παρακάτω  μοναδικό θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2022 του Δήμου Ευρώτα και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 28η Δεκεμβρίου 2021  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27