ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
21/01/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 21η  Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 481/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα  για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2022.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Δαφνίου».

ΘΕΜΑ 6ο  : Λήψη απόφασης περί νομικής υπεράσπισης, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 333/11-01-2022 αίτησης, του κ. Μπόλλα Βασίλειου με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου και Τεχνικών υπηρεσιών.

 

ΘΕΜΑ 7ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με "Προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021 (Α’ 166) Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας & λοιπές διατάξεις".

ΘΕΜΑ 8ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με παροχή νομικής υποστήριξης σε υπαλλήλους του Δήμου Ευρώτα.

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ