ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
04/02/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ) την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 4η  Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <<Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Κροκεών>>.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Δημάρχου για ανάθεση υπηρεσιών δημοσίευσης.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Οικονομικών καταστάσεων του φορέα ΄΄Νέοι Ορίζοντες΄΄.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης περί  παράτασης  ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης  σχετικά  με έγκριση υπογραφής σύμβασης  μεταξύ Δήμου Ευρώτα και κ. Ψηλακάκου Αικατερίνης  με σκοπό την εκμίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση γραφείου της Κοινότητας ΔΑΦΝΙΟΥ, ως επικαιροποίηση, λόγω  αλλαγής  οικονομικού  έτους 2022.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ