ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
22/02/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 22η  Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2022 Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Ευρώτα για το οικονομικό έτος  2022.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  κατ΄ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου ιδ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010».

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 5/2022  απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 6/2022  απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 7/2022  απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 8/2022  απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

   ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 119/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης.

   ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 210/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης. 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ