ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
04/03/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 4η  Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρακτικού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ».

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρακτικού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρακτικού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ».

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση ισχύος προσφορών της προμήθειας με τίτλο: ΄΄Προμήθεια απορριμματοφόρων΄΄.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ευρώτα 2023-2026.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2022 .

ΘΕΜΑ 8ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με λύση και εκκαθάριση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) με την επωνυμία ΄΄ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ΄΄.

ΘΕΜΑ 9ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με λύση και εκκαθάριση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) με την επωνυμία ΄΄ΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ΄΄.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ