ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/03/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 28η  Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ΄΄ για τροποποίηση Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων 2022 έτους και τροποποίηση ΟΠΔ.

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων Δήμου Ευρώτα 2022 έτους και τροποποίηση ΟΠΔ.

ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα-πόρτα) από τον οικισμό Γερακίου.

ΘΕΜΑ 4ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την αποκατάσταση λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων.

ΘΕΜΑ 5ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Σκάλας.

ΘΕΜΑ 6ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποχιονισμού Κοινότητας Αγίου Δημητρίου.

ΘΕΜΑ 7ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποχιονισμού Κοινότητας Κρεμαστής.

ΘΕΜΑ 8ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποχιονισμού Κοινότητας Νιάτων.

ΘΕΜΑ 9ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού της υπηρεσίας ΄΄Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου΄΄.

ΘΕΜΑ 10ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση νέας  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ. Κ. Δαφνίου».

ΘΕΜΑ 11ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ