ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
15/04/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 15η  Απριλίου  2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό  Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΗΡ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 - 2023».

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 4ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης, για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους.

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλου ως υπολόγου πληρωμής δαπανών έτους 2022.

ΘΕΜΑ 6Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 7Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΄΄Ευρώτειος Πολιτεία΄΄.

ΘΕΜΑ 8Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ».

ΘΕΜΑ 9Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ».

ΘΕΜΑ 10Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

ΘΕΜΑ 11Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ».

ΘΕΜΑ 12Ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

ΘΕΜΑ 13Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας Αναψυκτηρίου Προφήτη Ηλία.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ