ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/04/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 27η  Απριλίου  2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με ακύρωση εν μέρη της αριθμ. 137/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και  συμμόρφωση με  τις Σ471/2022 και Σ472/2022 αποφάσεις της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ4ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση υπηρεσιών πρασίνου σε ιδιώτη.

ΘΕΜΑ 6Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 7Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με διεύρυνση της ανακύκλωσης, καθορισμός του φυσικού αντικειμένου της υπηρεσίας για την εκπόνηση μελέτης.

ΘΕΜΑ 8Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό φυσικού αντικειμένου για την υποβολή αιτήματος ένταξη αγροτική οδοποιία στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

ΘΕΜΑ 9Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ 10Ο: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή και
ένταξη του Δήμου Ευρώτα στο  πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  -  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021(Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

ΘΕΜΑ 11Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομής ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ <<Νικηφόρος Βρεττάκος>> για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 12Ο: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του  υπ΄αριθμ 11/2022 πρώτου εκτελεστού απογράφου  της  υπ΄αριθμ. 10/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σπάρτης μετά της από 14-03-2022 επιταγής προς εκτέλεση συνολικού ποσού 2.157,40€.

ΘΕΜΑ 13Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 14Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ