ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
17/05/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Το ΦΕΚ2137/Β/30.04.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 17η  Μαίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα .

 ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για την πυρασφάλεια  πυροπροστασία έτους 2022.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας    Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 6Ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 7Ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 

ΘΕΜΑ 8Ο: Λήψη απόφασης επί της με ΕΦΜ 47/2020 έφεσης του Δήμου Ευρώτα κατά Βλάχου Ζαχαρούλας  κ.λ.π. (συν 7) και ορισμός Δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 9Ο: Λήψη απόφασης επί της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 24933/797/2022 αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά του Δήμου και ορισμός Δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 10Ο: Λήψη απόφασης επί της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 31279/1064/2022 αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά του Δήμου και ορισμός Δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 11Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας <<Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Ευρώτα>> στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 << Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου>>.

ΘΕΜΑ 12Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση υπεύθυνου  λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου για κατάθεση πληρωμής ενταλμάτων προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ 13Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 14Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με κλείσιμο αδρανών   λογαριασμών Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 15Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ευρώτα στην τράπεζα EUROBANK Α.Ε. – Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

ΘΕΜΑ16Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και διανοίξεων δημοτικών δρόμων ρυμοτομικού σχεδίου Αφανιά Δ.Κ. Σκάλας».

ΘΕΜΑ17Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Ευρώτα με ΑΦΜ (099652457) κατά την περίοδο 2022-2023.

ΘΕΜΑ 18Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΙΘΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΟΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΝΙΑΤΩΝ».

ΘΕΜΑ 19Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του  έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΡΑΣ».

ΘΕΜΑ 20Ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για διόρθωση των αρχικών εγγραφών του ακινήτου με ΚΑΕΚ 301280406017  στη Σκάλα.

ΘΕΜΑ21Ο:Λήψηαπόφασης σχετικά με έγκριση  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη».

ΘΕΜΑ22Ο:Λήψηαπόφασηςσχετικά με έγκριση  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων».

ΘΕΜΑ23Ο:Λήψηαπόφασηςσχετικά με έγκριση  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου αντλιοστασίου λυμάτων Τ.Κ. Ελους».

ΘΕΜΑ24Ο:Λήψηαπόφασηςσχετικά με Έγκριση  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης οικισμού Φιλισίου».

ΘΕΜΑ25Ο:Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα το Μέτρο 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση : 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», της Πράξης με τίτλο  «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΑ ΝΙΑΤΑ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

 

ΘΕΜΑ26Ο:Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα το Μέτρο 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση : 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», της Πράξης με τίτλο  «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΚΕΩΝ».

ΘΕΜΑ27Ο:Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γερακίου».

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ