ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
31/05/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ) ΦΕΚ2369/Β/14.05.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 31η  Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ΄΄.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση Β’ κατανομής έτους 2022, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών προσωρινής ή/και οριστικής παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της 88/2022 Α.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση  Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου κοινότητας Κροκεών.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση νέας  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ. Κ. Δαφνίου».

ΘΕΜΑ 15ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 16ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου».

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης