ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
14/06/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ) ΦΕΚ2676/Β/31.05.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 14η  Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για την εκδίκαση της με αρ ΑΚ 42/2021 αίτησης ακύρωσης.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπόλογου ενταλμάτων προπληρωμής Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: ΄΄Προμήθεια νέων απορριμματοφόρων Δήμου Ευρώτα΄΄.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 8ο : : Λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τη δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης.

ΘΕΜΑ 10ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών.

ΘΕΜΑ 11ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορές χρεών.

ΘΕΜΑ 12ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ