ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/06/2022 - 11:37
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) και β) το ΦΕΚ 3004/Β/14.06.2022, καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 29η  Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ μόνο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ», προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», στην πρόσκληση με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ».

Η συμμετοχή σας και η ψηφοφορία θα γίνει μέσω e-mail: nikosz@eurota.gr.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ