ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
19/07/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) και β) το ΦΕΚ 3004/Β/14.06.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 19η  Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

                                        

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδων σε κοινή χρήση.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου πρακτικού του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων».

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικαστικού επιμελητή για την επίδοση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της αριθμ. 22/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την πάγια προκαταβολή του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης επί της με ΑΓ96/11-09-2020 αγωγής του Π. Φ. κατά του Δήμου και ορισμός Δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. <<Νικηφόρος Βρεττάκος>>.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης