ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/08/2022 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 13/2022)

 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  12-08-2022  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και  ώρα  έναρξης  19:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2022 >> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 8287/12-07-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  -δημοτική  σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 2ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2022 >> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 8868/26-07-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  -δημοτική  σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 3ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2022 >> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 9343/04-08-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  -δημοτική  σύμβουλος

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης  σχετικά με << Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α ́ Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022>>.

Εισηγητής: κ. Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  -δημοτική  σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση  χρηματικού  βοηθήματος  σε οικονομικά  αδύναμο κάτοικο,  σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. 6699/70/08-06-2022  εισήγηση

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη  απόφασης  σχετικά  με «Ορισμό  μελών πενταμελούς  επιτροπής  λαϊκών  αγορών»

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη  απόφασης  σχετκά  με «Δωρεά laptop  σε  σχολικές  μονάδες του Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής: κ. Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  -δημοτική  σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Λήψη απόφασης  σχετικά με «Σύναψη προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  των Δήμων Σπάρτης  και  Ευρώτα»  για  θέματα Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την «Εγκατάσταση  του Φωτοβολταϊκού  πάρκου  στα  όρια  του Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος –Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Πολολός Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ