ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/09/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 5η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης <<Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης>> Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων για απόδοση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υποβολή γνωμοδότησης.

 ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, δυνάμει της  21/2022/27.07.2022 έκθεσης κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης, 159/2021 και με αρίθμ πρωτ 9886/23-07-2021 αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου σε βάρος του Δήμου Ευρώτα ως διαδόχου του άλλοτε Δήμου Σκάλας για αναγνώριση της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των επίδικων γεωτεμαχίων και την διόρθωση των αρχικών ανακριβών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κροκεών.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ανάργυρου Φαρλέκα, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Τ. Κ. Στεφανιάς.

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση υπηρεσιών δημοσίευσης.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ