ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/09/2022 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  12-09-2022  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    και  ώρα  έναρξης  19:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την «Εγκατάσταση  του Φωτοβολταϊκού  πάρκου  στα  όρια  του Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος –Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός  εκπροσώπου  και γραμματέα  για  την εκ  νέου  συγκρότηση  της επιτροπής επιλογής  δικηγόρου  με σχέση  έμμισθης  εντολής  στο Δήμο Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση  χρηματικών  βοηθημάτων  σε οικονομικά  αδύναμους  κατοίκους 

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης  σχετικά  με την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου, Διαμέρισμα 65 τ.μ. Ζωοδόχου Πηγής 114-116 Αθήνα 1ος  όροφος.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός αμοιβής  δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, δυνάμει της  21/2022/27.07.2022 έκθεσης κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης, 159/2021 και με αρίθμ πρωτ 9886/23-07-2021 αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου σε βάρος του Δήμου Ευρώτα ως διαδόχου του άλλοτε Δήμου Σκάλας για αναγνώριση της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των επίδικων γεωτεμαχίων και την διόρθωση των αρχικών ανακριβών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κροκεών»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός αμοιβής  δικηγόρου ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Ευρώτα ενώπιον του Ε Τμήματος του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 30ης Νοεμβρίου του έτους 2022 καθώς και σε κάθε αναβολή αυτής, θα συντάξει και καταθέσει κάθε απαιτούμενο δικόγραφο και θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τον λόγο αυτόν.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:  Επεκτάσεις  δημοτικού φωτισμού

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πολολός Παναγιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ