ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
09/09/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 9η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00 μ.μ. έως 12:30 για τα παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης σχετικά με ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.

Η συμμετοχή σας και η ψηφοφορία θα γίνει μέσω e-mail: nikosz@eurota.gr.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ