ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
23/09/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 23η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με αποζημίωση επικειμένων της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό αρχικής ιδιοκτησίας (010105) στα Ο.Τ. 102 και 103 της Πράξης Εφαρμογής Σκάλας και Πανηγυρίστρας.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων για απόδοση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για επεκτάσεις δικτύου φωτισμού.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄ για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών χανδάκων Δ.Ε. Έλους».

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης περί αποδοχής πρακτικής άσκησης αποφοίτου ΔΙΕΚ και κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ