ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
07/11/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 7η  Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομής ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος» για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αρ.πρωτ.13221/24-10-22 Απόφασης Δημάρχου

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αρ.πρωτ.13565/31-10-22 Απόφασης Δημάρχου

 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Διαμόρφωση Πρόσβασης Ακινήτου στην Ε.Ο. Σπάρτης – Μονεμβασίας εντός ορίων οικισμού Δαφνίου»

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αρ.39/2022 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Νικηφόρος Βρεττάκος»

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Φανερής Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση  ακινήτου διαμερίσματος 52 τ.μ. Ζωοδόχου Πηγής 114-116.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» σχετικής πρόσκλησης με ΑΔΑ 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δημοτικών υπαλλήλων επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Φασματόμετρου» για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή τακτικής χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία»2022 .

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αρ.40/2022 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Νικηφόρος Βρεττάκος»

ΘΕΜΑ 18ο :Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα κατά την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

 ΘΕΜΑ 19ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018 του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ του  έργου: « Ασφαλτοστρώσεις ,τσιμεντοστρώσεις, διαπλατύνσεις και τοιχία αντιστήριξης δημοτικής οδοποιίας Δήμου Ευρώτα.»

ΘΕΜΑ 21ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ του  έργου: «Aσφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις  και τοιχία αντιστήριξης Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 22ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 23ο :Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ανάργυρου Φαρλέκα, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ