ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
21/11/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 21η  Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης ακινήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγου για την πληρωμή που αφορά την παραλλαγή δικτύου (μετατόπιση επιτόνου) στη θέση πλησίον πλατείας Πηγών Σκάλας της Κοινότητας Σκάλας.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση ισχύος προσφορών για την προμήθεια με τίτλο « Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα – προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Ευρώτα»

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων ακίνητης περιουσίας των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Έλους, Δ.Ε. Νιάτων, Δ.Ε. Γερονθρών και Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση σε Συμβολαιογράφο τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου περί νομιμοποίησης Δικηγόρου κατά τα αποφασισθέντα στην αρίθμ 222/2022 Α.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης περί έγκρισης Απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση σε Συμβολαιογράφο για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου περί νομιμοποίησης Δικηγόρου κατά τα αποφασισθέντα στην αρίθμ 293/2022 Α.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΟΚΕΕΣ – ΛΑΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ», προϋπολογισμού 200.000€

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους     ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου επί της ΤΜ 56/2022 ασκηθείσας αγωγής, για λογαριασμό του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης σχαρών και φρεατίων όμβριων υδάτων».

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Eπείγουσα κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Κροκεών»

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Αποκατάσταση Βλάβης δημοτικου δρομου εντοσ οικισμου Δαφνιου»

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:   «Eπείγουσα ανακατασκευή λίθινου τοιχίου αντιστήριξης δημοτικού δρόμου πλησίον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στην Τ.Κ. Γερακίου»

 

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:   «Επείγουσα αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στην θέση Πλάουνες της ΤΚ Βρονταμά».

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 18ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της αρ.πρωτ.7834/01-07-2022 αίτησης .

ΘΕΜΑ 19ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των μελετών , του Τεύχους Διακήρυξης και του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών για το έργο Ευφυείς εφαρμογές και Δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ευρώτα  στα πλαίσια της Πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  έτους 2022 Δήμου Ευρώτα.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης