ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
25/11/2022 - 18:30
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  25-11-2022  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και  ώρα  έναρξης  18:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 κατόπιν  της αριθμ. Πρωτ. 13.682/03-11-2022 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας>>.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 κατόπιν  της αριθμ. Πρωτ. 14.490/17-11-2022 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας>>.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος  σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας–αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: «Υπογραφή  της Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank και της Σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα Ηλεκτρονικών πληρωμών  e-PPS με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης  σχετικά  με την αντιμετώπιση  των άμεσων  προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν  τα  σχολεία  και  οι εκπαιδευτικοί.

Εισηγητής: κ. Γκουβούση – Κρητικάκου Αργυρώ  – δημοτική σύμβουλος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση  σχετικά  με νέα  παράταση  προθεσμίας  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  των δικαιούχων  των εκποιημένων  δημοτικών οικοπέδων  στο ρυμοτομικό  σχέδιο  περιοχής  ΑΦΑΝΙΑ

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση  σχετικά  με την αίτηση  της  κ. Κριεζή Δήμητρας του Βασιλείου, περί παραίτησης  του δικαιώματος δικαιούχου  εκποιημένου  οικοπέδου  ρυμοτομικού  σχεδίου   περιοχής ΑΦΑΝΙΑ Δ.Κ. Σκάλας.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Αντικατάσταση  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος» του Δήμου Ευρώτα, κατόπιν αιτήσεως παραίτησής του

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ΔΕΗ.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  –αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πολολός Παναγιώτης