ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 21Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/11/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στη συνεδρίαση ΔΣ που  θα  πραγματοποιηθεί  την  28-11-2022  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα  έναρξης  12:00 και  λήξη 13:00.

Η κατεπείγουσα  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022 

Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (13:00 ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6972412413, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 κατόπιν  της αριθμ. Πρωτ. 13.682/03-11-2022 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας>>.

ΘΕΜΑ 2ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 κατόπιν  της αριθμ. Πρωτ. 14.490/17-11-2022 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας>>.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος  σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο

ΘΕΜΑ 4ο: «Υπογραφή  της Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank και της Σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα Ηλεκτρονικών πληρωμών  e-PPS με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση  σχετικά  με νέα  παράταση  προθεσμίας  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  των δικαιούχων  των εκποιημένων  δημοτικών οικοπέδων  στο ρυμοτομικό  σχέδιο  περιοχής  ΑΦΑΝΙΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση  σχετικά  με την αίτηση  της  κ. Κριεζή Δήμητρας του Βασιλείου, περί παραίτησης  του δικαιώματος δικαιούχου  εκποιημένου  οικοπέδου  ρυμοτομικού  σχεδίου   περιοχής ΑΦΑΝΙΑ Δ.Κ. Σκάλας.

ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος» του Δήμου Ευρώτα, κατόπιν αιτήσεως παραίτησής του

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο  γεγονός  της αναγκαιότητας  λήψης  αποφάσεων των ανωτέρω θεμάτων λόγω   χρονικού  περιορισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ