ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 23/2022

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
20/12/2022 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 23/2022)

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  20-12-2022  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  έναρξης  19:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 κατόπιν  της αριθμ. Πρωτ. 15.306/05-12-2022 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας>>.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Λύση  σύμβασης  ακινήτου  δημοτικού  καταστήματος Περιστερίου Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης  σχετικά  με απευθείας αγορά  οικοπέδου  στην Κοινότητα  Απιδιάς, για  τη δημιουργία  πάρκινγκ  αυτοκινήτων

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη  απόφασης χορήγησης  θέσης  στη λαϊκή  αγορά  της  Σκάλας.

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη  συμπληρωματικής  απόφασης  σχετικά  με αποζημίωση  μελών Δημοτικού Συμβουλίου  για  συμμετοχή  στις  συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση  χρηματικών  βοηθημάτων  σε οικονομικά  αδύναμους  κατοίκους 

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης  σχετικά  με κατασκευή  υπαίθριας  αγοράς Σκάλας, κατόπιν  θετικής  γνωμοδότησης  της Ε.Π.Ζ.

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις και την προσθήκη αντίκρουση επί της ΤΜ 56/2022 ασκηθείσας αγωγής, για λογαριασμό του Δήμου Ευρώτα, εντός των νομίμων προθεσμιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο και νόμιμο σχετικό έγγραφο, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ευρώτα στην ανοιγείσα δίκη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και απαραίτητη ενέργεια για τον λόγο αυτόν.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης Δήμου Ευρώτα σχετικά με τον καθορισμό της Τιμολογιακής Πολιτικής  ΦΟΔΣΑ έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος –Δήμαρχος

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πολολός Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 ΔΣ 2022 ΥΠΟΓΡΑΦΗ.pdf