ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/12/2022 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 (Αριθ. 26/2022)

Καλείστε  σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη)  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  27-12-2022  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  έναρξης  19:00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών   για το έτος 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και με τον αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους τέλεσης    πολιτικού γάμου.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7: Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το Δήμο Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Ύδρευσης , Άρδευσης, Αποχέτευσης για το Δήμο Ευρώτα έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  –αντιδήμαρχος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 27η Δεκεμβρίου 2022  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ