ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 38Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/12/2022 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 27η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Απόδοση κατανομής ποσών σε Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης επί γνωμοδοτήσεως δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου σταδίου Βλαχιώτη».

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή χρημάτων.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομής ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ <<Νικηφόρος Βρεττάκος>> για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ.πρωτ. 16120/19-12-2022 Απόφαση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ.πρωτ. 15785/13-12-2022 Απόφαση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ».

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για ανάθεση γνωμοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ.πρωτ. 16208/20-12-2022 Απόφαση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ.πρωτ. 16209/20-12-2022 Απόφαση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 15ο :Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών   για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και με τον αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ΘΕΜΑ 18ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2023.

ΘΕΜΑ 19ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών, δικαιωμάτων ταφής Δήμου Ευρώτα έτους 2023.

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους τέλεσης    πολιτικού γάμου.

ΘΕΜΑ 21ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 22ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το Δήμο Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 23ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Υδρευσης , Άρδευσης, Αποχέτευσης για το Δήμο Ευρώτα έτους 2023.

ΘΕΜΑ 24ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης.

ΘΕΜΑ 25ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.

ΘΕΜΑ 26ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα- Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου/ τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Ευρώτα ».

ΘΕΜΑ 27ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων -  αποπεράτωση δημοτικών οδών περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλης Σκάλας».

ΘΕΜΑ 28ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Ευρώτα (2022)» .

ΘΕΜΑ 29ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση –κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 30ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο:΄΄ Προμήθεια μεταχειρισμένου μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση σε υπάρχοντα μηχανήματα έργου΄΄.

ΘΕΜΑ 31ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της αριθμ. 13494/31-10-2022 σύμβασης.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ