ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
17/01/2023 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  την  17-01-2023  ημέρα ΤΡΙΤΗ και  ώρα  έναρξης  12:00 και  λήξη 13:00.

Η κατεπείγουσα  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022 

Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (13:00 ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6972412413, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

ΘΕΜΑ 1ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο  γεγονός  ότι η έρευνα επί των εμπορικών αξιών σε πλήθος συμβολαίων, ήταν χρονοβόρος και πολυήμερη, προκειμένου να εξαχθούν όσο το δυνατόν πιο ασφαλή πορίσματα, η υποβολή δε της απλής γνώμης εκ του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 20/01/2023, κατά τα οριζόμενα στην αρχή της παρούσης.

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΔΣ 2023 ΥΠΟΓΡΑΦΗ.pdf