ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
07/02/2023 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 (Αριθ. 02/2023)

Καλείστε  σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη)  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  07-02-2023  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  έναρξης  19:00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της  αριθμ. 17/2022 απόφασης Δ.Σ. της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023

Εισηγητής: κ. Κρητικάκου –Γκουβούση Αργυρώ  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της  αριθμ. 18/2022 απόφασης Δ.Σ. της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» σχετικά σχετικά  με έγκριση  Σχεδίου  Δράσης έτους 2023

Εισηγητής: κ. Κρητικάκου –Γκουβούση Αργυρώ  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 02/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ του Δήμου Ευρώτα σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση  σχετικά  με έγκριση  προϋπολογισμού 2023 του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού Φορέα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση  σχετικά  με έγκριση  απολογισμού  2022 του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού Φορέα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Προγραμματισμός προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  έτους 2023  στου ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού  και  στα ΝΠΙΔ  αυτών

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης  κανονισμού  λειτουργίας της  εμποροπανήγυρης  Κροκεών Δήμου Ευρώτα κατόπιν  της αριθμ. 21/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης  κανονισμού  λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σκάλας κατόπιν  της αριθμ. 20/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της  αριθμ. 1/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά  με την ετήσια  έκθεση  πεπραγμένων ΕΠΖ Ευρώτα 2022

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης περί  έγκρισης  παραχώρησης  της πλατείας Μυρτιάς για  την τοποθέτηση της  προτομής Αχιλλέας Παπαδάκος, σύμφωνα  με όσα  αποφασίσθηκαν  στην 07/2022 ΑΔΕ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά  με χορήγηση  χρηματικού  βοηθήματος  σε οικονομικά  αδύναμους  κάτοικους

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Βλαχιώτη  της Δ.Ε. Έλους  του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας στο Ο.Τ. 22

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Φιφλή του Ανάργυρου, που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Μυρτιάς της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα στην θέση «ΚΕΡΑΤΙΤΣΑ», επί της αγροτικής οδού Μυρτιάς - Γεράκι.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ΔΕΗ και παραλλαγές δικτύων.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Ευρώτα για το έτος 2023 .

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας    –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού  μέλους  για  τη συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  για  την  εκτίμηση  της  εν  ζωή  αξίας και  ηλικίας των λοιμοβλήτων ή  λοιμυπόπτων ζώων

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας    –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης  σχετικά  με την καταπολέμηση  δάκου της  ελιάς με δολωματικούς  ψεκασμούς  για  το έτος 2023

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης σχετικά  με διαγραφή χρεών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος    –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης σχετικά  με μεταφορά χρεών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος    –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο:  Ορισμός από το δημοτικό συμβούλιο, ελλείψει αναπληρωματικών, ως μέλους  κενωθείσας θέσης συμβουλίου κοινότητας, συμβούλου άλλης κοινότητας ή δημοτικού συμβούλου.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 7η Φεβρουαρίου 2023  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ