ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/03/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

«Πρόσκληση στην 4η  κατεπείγουσα  συνεδρίαση »

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους  Κοινοτήτων και  προέδρους  συμβουλίων  Κοινοτήτων

 που  θα  πραγματοποιηθεί  την  01-03-2023   ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ   και  ώρα  έναρξης  13:00 και  λήξη 14:00.

Η κατεπείγουσα  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022 

Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (14:00 ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6972412413, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων προκειμένου να  παραστούν για λογαριασμό του Δήμου Ευρώτα  από κοινού  κατά  την δικάσιμο  της 10-02-2023  και της 10-03-2023, κατά  τις οποίες συζητώνται  ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης  οι αγωγές  που αναλύθηκαν στην αριθμ. 02/2023 ΑΟΕ Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός αμοιβής  για  χειρισμό  αστικών  υποθέσεων  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης – Δήμος Ευρώτα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο  γεγονός  της χρονικής  πίεσης  που  προκύπτει  από την ημερομηνία  των  δικάσιμων