ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
07/03/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 389/Β'/28-01-2023), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 7η  Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 2406/17-02-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 2332/16-02-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ.2329/16-02-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 2333/16-02-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 2330/16-02-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 2331/16-02-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ή μη αξίωσης αποζημίωσης.

  ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Κοινότητας Βλαχιώτη.

  ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης επί της με Α.Κ.Δ. ΠΡ 50/05-05-2021 προσφυγής του Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης επί της με Α.Κ.Δ. ΠΡ 51/05-05-2021 προσφυγής του Δήμου Ευρώτα.

 ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Ευρώτα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, επί της έφεσης του Δήμου Ευρώτα κατά της 18/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Πρακτικού του έργου: <<Αντικατάσταση- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Ευρώτα>>.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: <<Προμήθεια μεταχειρισμένου μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση σε υπάρχοντα μηχανήματα έργου>>.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού για την υπηρεσία με τίτλο: <<Δαπάνες για την καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα>>.

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: <<Προμήθεια μηχανημάτων έργου>>.

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: <<Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα- Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε- ελέγχου/ τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Ευρώτα>>.

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Πρακτικού του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Ευρώτα (2022)>>.

ΘΕΜΑ 18ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Πρακτικού του έργου: <<Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων –Αποπεράτωση δημοτικών οδών περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλης Σκάλας>>.

ΘΕΜΑ 19ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2023- τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023- τροποποίηση ΟΠΔ 2023.

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 21ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.

 

                                     Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

                                        Λυμπέρης  Παναγιώτης