ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
07/03/2023 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 (Αριθ. 05/2023)

Καλείστε  σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη)  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  07-03-2023  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  έναρξης  19:00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΔ 2023>> σύμφωνα με  την αριθμ. Πρωτ. 3129/3-3-2023 εισήγηση οικονομικής  υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Αγορά  δικαιώματος  χρήσης Οικογενειακού τάφου  σε Κοιμητήριο  του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος    –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Διόρθωση κτηματολογίου – μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων που αφορά ιδιοκτησίες εντός των ορίων του οικισμού Στεφανιάς της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  εργασιών   και  έγκριση   1ου    Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ».

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ».

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ».

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ (2020)».

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Σ.Μ.Α.)», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλείου Κατσάμπη του Ιωάννη, που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Καρίτσας του Δήμου Ευρώτα στην θέση «ΛΟΓΓΡΑΡΙ», επί αγροτικής οδού.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ευρώτα 2024-2027

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισμός μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών, υπηρεσιών για το έτος 2023» σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 7η Μαρτίου 2023  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ